Privacy Statement


Pr8ontwikkeling


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst
afneemt van pr8ontwikkeling of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Onderneming:
E-mail:
KvK-nummer:
pr8ontwikkeling
Support@pr8ontwikkeling.nl
71833625
Pr8ontwikkeling is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie
voor analyse- en marketingdoeleinden. pr8ontwikkeling is verantwoordelijke in de zin van de
AVG. pr8ontwikkeling is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens
pr8ontwikkeling, waaronder https://www.pr8ontwikkeling.nl en alle toebehorende subdomeinen. 


Tevens maakt Pr8ontwikkeling gebruik van de diensten van www.imu.nl,
 met hierbij o.a. Huddle en mailchimp voor het verwerken van gegevens.


pr8ontwikkeling verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de
uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke
marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door pr8ontwikkeling opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van
de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door
pr8ontwikkeling. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor pr8ontwikkeling
om de overeenkomst uit te voeren.


pr8ontwikkeling gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en
doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de
persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt pr8ontwikkeling
altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,
verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk
verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.


Door pr8ontwikkeling worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,
geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres (indien ingevuld)
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode en
woonplaats;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.


Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te
allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of
andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt pr8ontwikkeling altijd
eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen
en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de
gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan
info@pr8ontwikkeling.nl.


Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst;


- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van
de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte.


Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan pr8ontwikkeling gebruik maken van een
aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij
de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen
geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de
werkzaamheden voor pr8ontwikkeling, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan
de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn
Verwerkersovereenkomsten van toepassing.


Voor het hosten van de website/app/teamomgeving en mailinglist wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de
webhosting partij.


Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van
een webdesigner. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en
bijhouden van de website/app worden verstrekt aan de webdesigner..
Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan
de boekhouder.


Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden
verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar support@pr8ontwikkeling.nl.


Het staat pr8ontwikkeling vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot
persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van pr8ontwikkeling ernstig hebben
beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer
beperkte groep werknemers van pr8ontwikkeling. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor
toekomstige aanbiedingen van pr8ontwikkeling. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte
lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van
pr8ontwikkeling.
arrow_drop_up arrow_drop_down